تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - ♥.♥بی وفــــــا رفتـــــی؟؟؟♥.♥بی وفــــــا رفتی؟؟؟حرفهای آخرت را زدی و رفتی ؟


میگذاشتی  من نیز حرفهایم را برایت بگویم


لحظه ای صبر میکردی تا برای آخرین بار چشمهایت را ببینم ،


حتی اگر شده در خیالم دستهایت را بگیرم


چه راحت شکستی دلم را ،


حتی نشنیدی یک کلام از حرفهایم را ،


چه راحت پا گذاشتی بر روی دلم ،


حالا من مانده ام و تنهایی و یک دریای غم


چه آسان دلکندی از همه چیز ،


 نه دیگر بی تو در این دنیا جای من نیست


به جا ماند خاطره های شیرین در لحظه های با هم بودنمان


 و همه ی این خاطره ها در یک لحظه بر باد رفت


فکرش را هم نمیکردم این روز بیاید ،


همیشه فکر میکردم فردا دوباره لحظه دیدارمان بیاید


این روزها خیلی دلم گرفته ،


 سردرگم و بی قرارم ،


 حس میکنم آخرین روزهاست


و در این لحظه ها حتی میتوانم نفسهایم را بشمارم


نفسهایی که دیگر در هوای تو نیست ،


 ثانیه هایی که به یاد تو است و در کنار تو نیست ،


 لحظه هایی که حتی به خیال تو نیست

تا قبل از آمدنت ،

 داشتنت برایم رویا بود ،

 با همان رویا سر میکردم زندگی ام را ،

تا تو آمدی ….

حقیقت شد آن رویای شیرین ،

 تا تو رفتی ،

کابوس شد آن لحظه های شیرین

و اینجاست که دیگر حتی رویای تو نیز دلم را خوش نمیکند ،

 اینجاست که تنها تو را میخواهم نه نبودنت را

 

...............................................................


حرف آخرت همین بود؟ خداحافظ؟


صبر میکردی.......

 اشکهای روی گونه ام خشک شود و بعد میرفتی ،

 حتی تو برای آخرین بار هم که شده آرامم نکردی


گفتی خداحافظ و رفتی ، چقدر تو بی وفا هستی….............................................بی وفـــــــا..........................................


پیچک