تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - ♥.♥ خوش به حال سهــراب♥.♥

...خوش به حال  سهــــــــــراب...
خوش به حالت سهراب
دلت خوش آسمان مال تو است


پنجره های خیال مال تو است

راستی دل خوش سیری چند؟


تو نمی گیری پند؟


تو نخواهی فهمید


آسمان آبی نیست


دل من خالی نیست


به خیالت مردم زیر باران همه جا را گشتند


نه ندیدند آنها صوت یك گرسنه را ...


حس نكردند آنها حرفهای دل یك عاشق را ...


بگذریم ای سهراب...


آدرسی می خواهی؟


خانه ای می جویی؟

خانه دوست كجاست؟


من به تو خواهم گفت
:

دوست اگر دوست بود


خانه اش پیدا بود


دوست اگر دوست بود


در دلت پنهان بود


گوش كن ای سهراب...

خش خشی نیست


كودكی نیست


لانه ای نیست


یك عقابی است فقط سر آن كوه بلند...


و تو از آن پایین می گویی
:
آسمان مال من است...

پیچک