تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - کولـــــه بــــآر تَنهـــآیی
تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1391 | | نویسنده : دلتنگروزی میــرسَد

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب

رآه خــــوآهم افتـــــآد

مَـــن کـــه غَریبـــــم

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…


برچسب ها: متن عاشقانه، متن تنهایی، اس جدایی، اس نبودنت، خیانت، دلتنگی،

پیچک