تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - "ســـرد است و مــن تنهایــــم"
تاریخ : پنجشنبه 28 دی 1391 | | نویسنده : دلتنگ"ســـرد است و مــن تنهایــــم"

چــه جملـــه ای!

پـــر از كلیشـــه...

پـــر از تهـــوع...

جــای گرمــی نشستــه ای و میخــوانی:

"ســرد اســت"

یــخ نمی كنـــی...

حـــس نمی كنـــی.....

كــه مــن بــرای نوشتـــن همیــن دو كلمــه

چــه ســرمایی را گذرانــدم...برچسب ها: متن عاشقانه، متن جدید دلتنگی، متن جدایی، متن فاصله و دوری،

پیچک