تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - من فــرامــوش نكـــرده ام...
تاریخ : سه شنبه 3 بهمن 1391 | | نویسنده : دلتنگ
هـــی لعنتــــــی....

اون طوریــم كه تـــو فكــر میكنـــی نیســـت...

شایــد عاشقـــت بودم یه روزی....

ولــی ببیــن بــی تـــو، هــم زنــده ام...

هــم زنــدگی میكنـــم...

فقط گاهــی در ایــن میــان.......

یــادتــــــــ.........

زهـــر میكنــد به كامــم زندگــی را ...

همیـــــــــن...
.
.
.
.
.
من فــرامــوش نكـــرده ام...برچسب ها: متن جدیدخیانت، متن نامردی، اس خیانت، اس تیكه دار،

پیچک