تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - تَلــــפֿــ میگُــــــذَرَב…
تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1391 | | نویسنده : دلتنگ
تَلــــ
פֿــ میگُــــــذَرَב


ایـــــنْ روزْهــــــــــا

کٍــــــ قَـــــــــرارْ اَســـــــــتْــــــــ

اَز او

بَـــــــــــــــراٍ دٍلَـــــــــــمْ

یکْـــــ اْنســـــانٍ مَعْــــمـولـــــــــ بســـــــــازَم

برچسب ها: اس عاشقانه، اس دلتنگی، اس جدایی ودوری، اس فراموشی، اس تنهایی،

پیچک