تبلیغات
*دلـــــــــتنگ* - فرامـوشــش کـردم …
تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1392 | | نویسنده : دلتنگحــرفت که می شــود...

 بـا خنــده می گــویم :

یـادش بخــیر ، فرامـوشــش کـردم …


امــا نمــی داننــد هنــوز هــم

 کســی اشتبــاه تمــاس می گیــرد سست میشـوم که نکنـد تـو باشـی !برچسب ها: متن خیانت، اس نامردی، اس تیكه دار، اس سنگین، اس عاشقانه، اس تنهایی، اس فراموشی،

پیچک